Posts tagged forex trgovanje

Tečaj eura

0
Share

tecaj euraTečaj eura je svakodnevno praćen od strane ekonomskih i financijskih stručnjaka i predstavlja dio obaveznih dnevnih vijesti koje prati građanstvo. Kada se kaže tečaj eura tada se misli na odnos eura i kuna, a šire promatrano najinteresantniji odnos je tečaj eura u odnosu na dolar ili EUR / USD. U prvom slučaju se jasno radi o odnosu koji se tiče kada je tečaj eura u pitanju u odnosu na domaću valutu, a drugi slučaj gdje se radi o odnosu eura i dolara je interesantan zbog činjenice da je dolar glavna svjetska valuta. Svakako, tečaj eura ima značajnu ulogu u globalnoj financijskoj situaciji. Naime, sve zemlje suvremenog svijeta, su manje ili više ekonomski upućene jedna na drugu i nalaze se u međusobnoj ekonomskoj ovisnosti tako da je cilj svake zemlje da ima razvijenu privredu i to u svim sektorima (poljoprivrednim, gospodarskim, bankovnim itd..). Zato je možda među najbitnijim faktorima za dobro organizirano drustvo spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. Samim tim, dobro koordinirana devizna politika i devizni sustav neosporno utječu na kvalitetu života svakog od nas kao pojedinca i društvene zajednice uopće. Dakle, devizni sustav i devizna politika drustva bitno utječu na stanje cijelog društva i razvijenost jedne zemlje, a to povlači i druge lančane reakcije, gdje se kao krajnji cilj promatra ekonomski i gospodarski razvoj zemlje i standard drustva. Otuda je potpuno jasna važnost utvrđivanja i praćenja tečaja valuta na valutnom tržištu, a u našem slučaju tečaj eura kao vrlo važne valute u širem regionu.

Pored navedenog, tečaj eura, odnosno odnos eura u odnosu na druge važne svjetske valute ima veliki značaj u međunarodnom sustavu plaćanja, što proizlazi iz činjenice da u međunarodnim ekonomskim odnosima figuriraju dva različita partnera, s različitim novčanim nacionalnim jedinicama između kojih se odvija trgovina tj.. razmjena dobara. To dovodi do jasnog problema u kojoj nacionalnoj valuti će se izvršiti potrebno plaćanje. Izvoznik obično traži naplatu u svojoj valuti ili u nekoj drugoj za koju ima opravdan interes. Nasuprot tome, kupac obično raspolaže svojom nacionalnom valutom, a da bi došao do strane valute mora izvršiti proces pretvorbe svoje valute u traženu valutu. Samim tim, uvoznik ili kupac prethodno se mora pojaviti na deviznom tržištu na kojemu će za svoj novac (nacionalnu valutu) nabaviti potrebna sredstva plaćanja da bi se mogao pojaviti na inozemnom tržištu roba i usluga. Jasno je da u našem regionu i eurozoni centralno mjesto zauzima euro i tečaj eura, dok se na globalnom financijskom tržištu pojavljuju svi drugi valutni tečajevi relevantni za konkretne trgovinske transakcije. Tečaj eura se kao najznačajniji analizira u odnosima EUR / USD, EUR / GBP, EUR / JPY i drugi. Primjećuje se da su a taj način apostrofirani odnosi najvećih i vodećih ekonomija svijeta što ujedno tečaj eura čini posebno interesantnim ako se zna da ekonomija euro zone ima značajnu ulogu u svjetskoj ekonomiji.

Kada se kaže tečaj eura uglavnom se misli na formiranje tečaja u odnosu na dinar obzirom da je od vitalnog značaja za svakog građanina po kojoj cijeni, odnosno tečaju će moći obaviti neku od financijske trasakcija, kupovina tijekom određenog dana. Zato je važno razumjeti politiku tečaja dinara i domaće devizno tržište, kao i čimbenike koji utječu na formiranje deviznog tečaja. Naime, tečaj se formira na međunarodnom deviznom tržištu gdje banke prodaju ili kupuju devize jedna od druge. Tako, dan na deviznom tržištu od kojeg ovisi da li ćemo sutra dobiti manje ili više kada krenemo u mjenjačnicu počinje u devet ujutro i traje do 16 sati. Za trgovinu devizama banke i HNB koriste poseban elektronički sustav – Reuters diling preko koga se svakih pola sata šalje upit svim bankama po kojem tečaju bi prodali ili kupili eure, da bi se saznalo koliko u tom trenutku banke vrijednuju kunu. Ovaj pincipu se odnosi na sve strane valute, ali se dnevno objavljuju kao najtraženije, tečaj dolara, tečaj švicarskog franka i tečaj eura.

Tečajna lista je podložna svakodnevnim promjenama pa tako i tečaj dolara. Saznajte više o tome!

Share

Tečajna lista

0
Share

tecajna listaTečajna lista se formira prema propisima iz Odluke o uvjetima i načinu rada deviznog tržišta koju propisuje Hrvatska Narodna Banka. Formiranje tečajne liste je obveza i nadležnost banaka i ovlaštenih mjenjača, odnosno Hrvatske Narodne Banke  na prvom mjestu. Formiranje tečajne liste, prije svega osigurava njezinu transparentnost što ujedno predstavlja mjeru zaštite građana. Praktično, kupovina i prodaja deviza je moguća isključivo u ovlaštenim mjenjačnicama, čime se onemogućava nedozvoljena špekulacija i eventualne malverzacije financijskim sredstvima. Mjenjačkim poslovima mogu se baviti isključivo banke i ovlašteni Mjanjači tako da je u njihovom domenu i formiranje tečajne liste. Tečajna lista po kojoj se obavljaju mjenjački poslovi objavljuje se jednom dnevno i vrijedi samo na taj dan. Mjenjač koji je ovlašten za poslovanje sa devizama vrši slobodno formiranje svoje tečajne liste. To naravno, mora učiniti u suglasnosti sa tečajnom listom za efektivu banke s kojom je prethodno potpisao ugovor za obavljanje mjenjačkih poslova. Što više, jednom formirana i objavljena tečajna lista obvezujuća za sve sudionike u obavljanju mjenjačkih poslova, tako da je isključivo obavezijuća njena primjena. Formiranje tečajne liste se obavljaja prema utvrđenom principu pravilno ukrštenih tečajeva, a u skladu sa međuvalutne odnosima na međunarodnom tržištu važećim u momentu formiranja tečajne liste. Isti princip vrijedi za sve ovlaštene mjenjače, odnosno one koji se bave mjenjačkim poslovima. Naravno, na prvom mjestu Hrvatska Narodna Banka, kao i sve poslovne banke svakog dana i jednom dnevno formiraju i objavljuju svoje tečajne liste za devize i tečajne liste za efektivni strani novac. Točnije, tečajna lista se formira izračunom tečaja koji se utvrđuje posebnom odlukom kojom se propisuju devize i efektivni strani novac za kupnju i prodaju na deviznom tržištu. Praksa je da se tečaj utvrđuje prema službenom tečaju kune prema euru, a kupovni i prodajni tečajevi za devize i efektivni strani novac formiraju se primjenom  i to dodavanjem i oduzimanjem u odnosu na službeni srednji tečaj kune. Marže su propisane odlukom koju donosi kabinet guvernera Narodne banke koji svakodnevno na stranicama Narodne banke objavljuje podatke o službenom srednjem tečaju kune prema euru. Pravilo je da se takav podatak objavi do 18,00 sati, a da se obvezno primjenjuje od 08,00 sati narednog dana. Inače, tečajna lista sadrži i druge relevantne valute, za koje se jednako kao i za euro određuje tečaj kune prema svakoj od tih valuta. Dakle, pored toga što Hrvatska Narodna Banka i sve poslovne banke posluju na međunarodnom međubankarskom sektoru, sve aktivnosti koje su povezane sa deviznim poslovanjem u zemlji i inozemstvu (uvoz, izvoz i sl..) Nalaze se pod kontrolom Centralne banke, kao u svim zemljama svijeta . Prema tome, svaka zemlja ima sličan sustav poslovanja kada je riječ o središnjim bankama i njihovoj nadležnosti, a posebno je važno za međudržavno poslovanje uspostavljanje pravila o deviznom poslovanju, gdje je jedan od glavnih elemenata formiranje i kontrola na koji način se primjenjuje relevantna tečajna lista.

Tečaj dolara i tačaj eura su dvije najznačajnije valute na svijetu kojima ljudi trguju i koje razmjenjuju. Upoznajte se sa njima!

Share

Zagrebačka burza

0
Share

zagrebacka burzaZagrebačka burza u fizičkom smislu predstavlja mjesto na kome se trgovinom bave brokersko-dilerska društva i banke koje imaju ovlasti za obavljanje ove vrste posla. Oni također predstavljaju članove burze, a svi ostali koji to nisu, poput zainteresiranih investitora mogu trgovati, ali isključivo posredstvom članova burze. Zainteresirane tvrtke i poduzeća koja su izdavatelji vrijednosnih papira komunikaciju obavljaju neposredno i posredno preko svojih korporativnih agenata. To čine u odjelu listinga gdje se praktično vrši prijam emitiranih vrijednosnih papira na tržište berze, a kasnije se popis svih članova berze sa njihovim adresama i kontakt telefonima i e-mail adresama objavljuje na web stranici Zagrebačke burze. Inače, Zagrebačka burza je osnovana 1894. godine kada je održana prva Osnivačka skupština Zagrebačke burze i održala se kao takva sve do 1953. Godine. Zagrebačka burza je od tada do danas mijenjala svoje oblike postojanja i usavršavala se, mada je bila ukunuta Odlukom Vlade Hrvatske u jednom razdoblju, da bi donošenjem Zakona o tržištu novca i kapitala, 1989. godine, kada je osnovano Hrvatsko tržište kapitala. Točnije, Zagrebačka burza pod tim imenom počinje pos od 1992. godine počinje, kakvom je danas poznajemo.

 Dakle, Zagrebačka burza je organizirano tržište vrijednosnim papirima koje posluje pod tim imenom od 1992. godine, a dopisni je član Svjetskog udruženja burzi (WSE) te Europskog udruženja Burzi (FESE). Zagrebačka burza (ZSE) je također i punopravni član Euroazijske federacije burzi (FEAS) i svake godine se organizira Međunarodna konferencija koja prati kretanja na tržištu kapitala, koje kao domaćin organizira Zagrebačka burza. To je ujedno i prilika da se razmjene mišljenja i utvrde principi koji se tiču ​​načina distribucije informacija, novina u tehničko-tehnološkim procesima koji se pružaju sudionicima na tržištu kapitala, kao i razvoja principa korporativnog upravljanja i sl..

Organi Zagrebačke burze su Skupština Burze, Upravni odbor Burze i Direktor Burze. Zagrebačka burza organizira trgovinu vrijednosnim papirima na burzanskom i vanburzanskom tržištu. Inače, na burzi se trguje samo vrijednosnim papirima koje su obuhvaćene službenim listingom burze, a uvjeti za prijam vrijednosnog papira na službeni listing burze su propisani Pravilnikom o listingu i kotaciji. Burzansko poslovanje podrazumijeva dvije razine listinga, listing A koji se naziva Prime Market i listing B što predstavlja Standard Market. Na Prime Market-u su uključene dugoročne državne vrijednosne i dionice kompanija koje ispunjavaju uvjete za Listing A uvidom u dokumentaciju. U skladu sa pravilima poslovanja Zagrebačke burze i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, na OTC tržište se uključuju sve vrijednosne papire koje su izdane javnom ponudom, što se odnosi na trgovanje dionicama otvorenih dioničkih društava koja su to svojstvo stekla u procesu privatizacije. Dionice na vanburzanskom tržištu ne podliježu kriteriju listinga, a neophodan dokument za njihovo uključenje u trgovanje je tzv. skraćena verzija Prospekta izdavatelja.

Na pultu Zagrebačke burze u njezinom sjedištu osigurava se dostupnost svim podacima, koji predstavljaju temelj administrativnih radnji podnošenja zahtjeva i druge propisane dokumentacije za učešće na tržištu burze. Administrativni proces obuhvaća i stručnu pomoć u kompletiranju i dostavljanju propisane dokumentacije za potrebe izdavatelja koje, prema svojim dužnostima i kompetenciji osigurava Zagrebačka burza.

Ekonomija jedne zemlje je u potpunosti prikazana preko njene burze.

Share

Kladionica

0
Share

kladionicaKladionica i kladioničarsko poslovanje su doživjeli svoj procvat zahvaljujući prosperitetu internet tehnologije time što se, prije svega, povećala masovnost igrača na sreću. Sa druge strane, internet revolucija je donijela ogroman napredak u razvoju globalnog financijskog tržišta. Obzirom da mnogi pronalaze analogiju između ove dvije vrste popularnih biznisa, potrebno je objašnjenje svakog od njih, kao i analiza eventualnih sličnosti, ukoliko ih uopće ima. Naime, kladionica se organizira po principu i na način na koji se priređuju igre na sreću. Kladionica i klađenje zapravo jesu igre na sreću, odnosno klađenje na jedan od ishoda u igri ili slično. Forex biznis koji podrazumijeva trgovanje na globalnom financijskom tržištu po svojoj vokaciji zahtijeva znanje, profesionalnost i dobru informiranost, a shodno stupnju osjetljivosti na sveukupna događanja u svijetu koja utječu na ekonomske i financijske prilike Forex Market spada u visoko rizične poslovne pothvate. To naravo proizlazi iz činjenice mogućih naglih promjena i iznenednih dešavanja u svijetu koja su manje predvidljiva i samim tim iziskuju veliku opreznost, znanje i vještinu u trgovanju i postavci principa poslovanja uopće. Mnogi analogiju pronalaze između elemenata hazarda u igrama na sreću i trenutaka pojačane volatilnosti na Forex tržištu. U suštini, nema nikakve sličnosti jer na ishod u igri kladioničar praktički nema utjecaj, dok trgovinsku transakciju trejder može korigirati i utječe na niz faktora korištenjem pravilno izabranih indikatora u trgovanju. Shodno navedenom, često se nalazimo u nedoumici koliko su kladionica i klađenje dobar biznis i da li se klađenje uopće može tretirati kao biznis?

Prije nego što se odlučimo na klađenje najprije je potreno da razmislimo o tome koja je svrha kladionica ili šta kladionica zapravo jeste. Činjenica je da je priređivanje klađenja i kladionočarski biznis vrlo profitabilan biznis. Transparentni su podaci prema kojima je evidentna isplativost kladionica kao organizonog biznisa, kao i visina zarade vlasnika kladionica. Primjerice, u našoj zemlji i zemljama u regiji ima više desetaka registriranih poduzeća koja se bave kladioničarskim poslom i ta poduzeća posluju s više tisuća svojih poslovnica (uplatna mjesta s nazivom “Kladionica”). Poznato je da imaju ukupan promet od više milijardi dinara na godišnjoj razini. Sve to je moguće zahvaljujući primamljivim mogućnostima da je uplata listića od samo par odabranih parova za relativno vrlo male svote novca po uplatnoj kombinaciji, vrlo povoljna prilika za dobitak sa višestrukom zaradom. O tome dovoljno govore analize koje su pokazale da uplate igrača u prosjeku mjesečno i nose prosječnu plaću u Hrvatskoj.

Kladionica u fizičkom smislu označava uplatno mjesto, ali suštinski označava klađenje kao tzv. posebne igre na sreću. Klađenje podrazumijeva da se sudionik igre kladi na rezultate pojedinačnih ili skupnih natjecanja, na određeni događaj u tijeku športskog natjecanja, uspjeh sudionika u zabavno-estradnim natjecanjima, uspjeh sudionika u izborima, rezultate konjičkih utrka i utrka pasa ili drugih životinja, kao i druge događaje. Naravno, klađenje se odvija na način koji je određen pravilima igre, a klađenje na određenu odabranu kombinaciju podrazumijeva određenu visinu dobitka koja se utvrđuje u trenutku uplate tiketa i kasnije je nije moguće promijeniti, osim u posebnim slučajevima koji su predviđeni po sistemu varijabli kvota. Svaka kladionica ima tijelo koje se naziva Uprava kladionice i ona je odgovorna za ispravnost odvijanja poslovanja, odnosno poslovanje priređivanja ove vrste igara na sreću. Vlasnici kladionice mogu biti pravne osobe sa sjedištem na teritoriju Republike i registrirana su za obavljanje djelatnosti kocke i klađenja, a na temelju odobrenja nadležnih organa. Postupak za dobivanje odobrenja obavlja se prema propisanoj proceduri nadležnog organa, a nakon ispunjenja svih zadanih uvjeta uz deponiranje neophodnog depozita ostvaruje se pravo na priređivanje klađenja, odnosno, kladionica može otpočeti s radom. Osnovno odobrenje za posovanje kladionica najprije dobiva na tri godine uz mogućnost naknadnog produžetka ugovora. Svaka kladionica, odnosno uplatno mjesto, plaća određenu naknadu za priređivanje igre, odnosno klađenje, a iznos se kreće u visini 5% na osnovicu koju čini ostvarena uplata, a priređivač je po zakonu dužan voditi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno mjesto (kladionica ) na temelju čega se utvrđuje visina naknade. Način za vođenje evidencije o poslovanju kladionica propisuje resorni ministar, odnosno ministar financija. Svaka kladionica kao zasebno uplatno mjesto mora ispunjavati informatičke uvjete, tj.. mora imati jedinstvenu ažuriranu bazu podataka i da ima vidno istaknutu naljepnicu (podaci o priređivaču, lokaciji, serijski broj i rok važnosti) sa nazivom – Kladionica.

Share
Go to Top